Доклади
Доклад за прозрачност за 2016 г. на Иванка Силвестрова PDF Print E-mail
logo_fskaudit                                
FSK AUDIT Ltd


Ivanka Silvestrova


Registered Auditor,


M: +359 0887 812 118,
Т: +359 058 595 000
Т: +359 058 592 777;

E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;


W:  www.fskaudit.com

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от Закон за независимия финансов одит (отм.) при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес

за 2016 г.На основание § 5 от ПЗР на Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., в сила от 3 декември 2016 г.) за извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен интерес и на одити на финансови отчети по Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните институции за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2016 г., се прилага отмененият Закон за независимия финансов одит.

Изисквана информация по чл. 40м от Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм. ДВ, бр.95 от 29.11. 2016 г. )

Информация за регистрирания одитор: Иванка Дамянова Силвестрова д.е.с., диплома № 0421

 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор.

Иванка Дамянова Силвестрова е дипломиран експерт-счетоводител от 1998 г., диплома № 0421, регистриран одитор от 2003 г. През 2016 г. осъществява професионална дейност чрез собствено предприятие „ФСК ОДИТ” ЕООД, което е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 124615412 като еднолично дружество с ограничена отговорност и чрез предприятие „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК: 202134982.

Иванка Силвестрова е регистрирана под № 0421 в регистъра на регистрираните одитори, който се води от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

Дружествата, които са собственост на регистрирания одитор се представляват от Иванка Дамянова Силвестрова в качеството й на Управител. Възнаграждението на едноличният собственик се формира от разпределени дивиденти и изплатени възнаграждения. Ползват се сътрудници, които са в облигационни отношения с дружеството.

Професионалната дейност на регистрирания одитор е организирана в няколко направления: одит, договорени процедури, консултантски услуги и счетоводни услуги. Над половината от своите приходи регистрираният одитор реализира от одиторски услуги. Регистрираният одитор осъществява одиторска дейност чрез офисите си в гр. Добрич и в гр. София.

Контролът върху извършената работа е постоянен на място по време на проверките и последващ – при обработка на събраните одиторски доказателства. Контролът се извършва от Иванка Дамянова Силвестрова.

За целите на качеството на професионалната дейност осъществявана от Иванка Дамянова Силвестрова като регистриран одитор тя посещава семинари за повишаване на квалификацията си.

 1. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея – неприложимо.

 2. Описание на управленската структура на одиторското предприяте – неприложимо.

 3. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране.

Системата за качеството е изградена на база на изискванията на Международен стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”.

Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена с цел гарантиране високо качество на одиторските услуги и спазване на изискванията на Международните одиторски стандарти, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Закон за независимия финансов одит.

Системата се състои от следните политики и процедури:

 • Изготвена е политика по качеството, която утвърждава значимостта на качеството на предоставяните одиторски услуги;

 • Утвърдени са етични изисквания, като целта е да се постигне разумна степен на сигурност, че същите се спазват;

 • Утвърдена е политика на независимост във връзка с ангажименти по изразяване на сигурност;

 • Утвърдени са мерки за гарантиране на конфиденциалността;

 • Има процедури за приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиента, извършване на действия по набиране на информация за клиента, преценка за компетентност на регистрирания одитор, разполагаемост с време и ресурси с оглед качествено изпълнение на ангажимента и други;

 • Утвърдени са процедури във връзка с човешките ресурси, като подбор и задържане на персонал, непрекъснато професионално развитие и назначаване на екип по ангажимента;

 • Разработени са процедури по изпълнението на ангажимента, които гарантират неговото постоянно качество, като са обхванати всички етапи, с оглед да се постигне увереност, че изпълнението ще съответства на професионалните стандарти и регулативни изисквания и че издадените доклади са подходящи за съответните обстоятелства;

 • Приети са детайлни процедури по текущо наблюдение, които включват: програма за текущо наблюдение, процедури по фактическа проверка, документиране на резултатите, както и оценяване, комуникиране и отстраняване на установените несъответствия. Изпълняват се действия, както по оценка, актуализация и адекватност на самата система за качество, така и действия по периодични проверки на избрани ангажименти. Целта е да се удостовери, че системата за вътрешен контрол е адекватна и функционира ефективно и съобразно заложените правила.

 • Утвърдени са правила относно документацията, като: документиране на политиката и процедурите на дружеството, документацията на ангажимента, документацията на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента, както и достъп и съхранение на файловете.

 1. Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Иванка Дамянова Силвестрова подлежи на контрол от страна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Последната проверка по качеството на дейността на Иванка Дамянова Силвестрова е върху одиторски ангажименти, извършени в периода от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. Проверката е извършена от контрольор на ИДЕС Георги Генов Атанасов, регистриран одитор, диплома № 177. Докладът за проверката е с констатация „Оценка А – съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качество на извършените одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти за качеството на извършените одиторски услуги”.

 1. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

Последната финансова година, през която е извършен одит от Иванка Дамянова Силвестрова е 2016 г. Съгласно § 1, т. 22 от ДР на Закона за счетоводството, предприятия от обществен интерес, на които е одитор са следните:

„ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия” (§ 1, т. 22, буква л) от ДР на ЗСч.):

„Водоснабдяване и канализация Добрич” АД.

 1. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта.

Политиките за независимост се основават на Закон за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. Независимостта е едно от основните изисквания в одиторската професия и касае всички лица, имащи отношение към даден ангажимент. Регистрираният одитор използва различни практики за гарантиране на собствената си независимост и тази на персонала, като разработва, приема и прилага Правила за независимост.

Потвърждаваме, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Прилаганите практики от регистрирания одитор са следните:

 • Запознаване на персонала с действащите в дружеството професионално-етични норми;

 • Подписване на годишни декларации за независимост;

 • Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимента;

 • Елиминиране на потенциални заплахи, като: финансови интереси, заеми и гаранции, семейни и лични взаимоотношения, предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност на клиенти с ангажименти за изразяване на сигурност и други.

 1. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт счетоводители по реда на чл. 22 от ЗНФО.

За периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение, организирано от ИДЕС и други организации, както следва:

 • Закон за мерките срещу изпирането на пари – ИДЕС;

 • Дискусионен клуб „Етични проблеми и казуси” – Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Семинар „Одиторска теория и практика по МОС за специализирани области (свързани лица, спазване на закони, действащо предприятие) на етапи на планиране – изпълнение – приключване на одита” – ИДЕС;

 • Семинар „ЗКПО и ЗДДФЛ” - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Семинар „Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти – 2016 г.” – лектор, „ФСК ОДИТ” ЕООД;

 • Дискусионен клуб „Промени в МОС – изменени, променени и нови” - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • „Одиторска теория и практика – промени в МОС за 2016 г., МОС 260, 570, 700, 701, 705, 706”, 1-ви ден - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Одиторска теория и практика – промени в МОС за 2016 г., МОС 260, 570, 700, 701, 705, 706”, 2-ри ден - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Одиторска теория и практика – промени в МОС за 2016 г., МОС 260, 570, 700, 701, 705, 706”, 3-ти ден - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Дискусионен клуб „Указания по промените в МОС - Одиторска теория и практика – промени в МОС за 2016 г., МОС 260, 570, 700, 701, 705, 706” - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Дискусионен клуб „Изменения в МСФО, в т. ч. инициатива за оповестяване - Одиторска теория и практика – промени в МОС за 2016 г., МОС 260, 570, 700, 701, 705, 706” - Четвърта Софийска Регионална организация на ИДЕС;

 • Семинар „Годишно счетоводно и данъчно приключване – 2016 г. Предстоящи промени в приложимото законодателство – 2017 г.” – лектор, „ФСК ОДИТ” ЕООД.

 1. Общ обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените.

Общият обем на приходите на регистриран одитор Иванка Дамянова Силвестрова, получени от извършени услуги, свързани с независим финансов одит през 2016 г. са 67 хил. лв., от данъчни консултации в размер на 3 хил. лв. и от други услуги, различни от посочените 7 хил. лв.

10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците – за одиторско предприятие – неприложимо.

 

 

Иванка Силвестрова д.е.с. Регистриран одитор

Диплома № 421/1998 г.

 

Настоящият доклад се състои от 6 страници.

 

30 март 2017 г.


Докладът може да се изтегли и в pdf формат.