PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси:

1700 София, Лозенец, Витоша, ул.         
Слав Караславов,20Б,бл.2,вх. Б,ап. 4;

9000 Варна, Бизнесцентър Евксиновград, оф. 203

9300 Добрич, ул. „Методи Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;

Тел.:  0887/812-118;
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;              
www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

 

Семинар „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма –

  законодателна рамка и нови изисквания през 2021 г. ”

 

 

 

 

 1. Изменения в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателна рамка (ЗМИП, ППЗМИП, Директиви и Регламенти на ЕС).
 2. ЗМИП и GDPR.
 3. Закон за мерките срещу финансиране на терроризма.
 4. Оценка на риска. Наднационална оценка на риска. Национална оценка на риска (НОР). Секторна и индивидуална оценка на риска.
 5. Разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.
 6. Вътрешната организация на задълженото лице по отношение на ЗМИП, обучение на персонала, специализирана служба. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари.
 7. Документация и регистри. Съхраняване на събраната информация.
 8. Изпиране на пари. Промени в задължените субекти.
 9. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
 10. Комплексната проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка.
 11. Идентифициране на клиенти. Проверка на регистри.
 12. Идентифициране на действителни собственици.
 13. Произход на средствата на клиента.
 14. Разкриване на информация при съмнение за изпирането на пари.
 15. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности (PEPs). Изясняване на източника на богатство.
 16. Глоби и имуществени санкции.
 17. Съдебна практика.

***

 

Информационни източници

 • Конвенция на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране на пари, изземване и конфискация на облагите от престъпление.
 • Директиви на ЕС и други актове на Комисията:
  • Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.);
  • Директива (EС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС;
  • Наднационална оценка на риска.
  • Публикации на FATF:
  •  Препоръки на FATF  (Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари) от 2012 г.;
  • Методология на FATF за счетоводители относно подхода, базиран на оценка на риска, 2008;
  • Други релевантни публикации на FATF: списък с високорискови юрисдикции, доклад „Изпиране на пари в сферата на професионалните услуги“, 2018 и др.
 • Национална правна рамка:
  • Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
  • Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП);
  • Национална оценка на риска;
  • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
  • Указания и доклади на ДАНС;
  • Указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на терроризма;
  • Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти;
  • Годишни доклади за дейността на САД – „Финансово разузнаване“ – ДАНС.
   Цената на семинара е 130 лв. За всеки следващ участник от една фирма цената е 120 лв.
   При плащане в срок до 20 ноември 2021 г. цената на семинара е 120 лв.
   Таксата за семинара се превежда по банковата сметка на „Експерти по одит и консултиране” ЕООД,  „Банка ДСК” АД, IBAN:  BG13 STSA 9300 0028 5345 40, BIC:  STSA BGSF.  
   Дата на провеждане: 17 декември 2021 г. (петък)
   Място: ZOOM. Предварителен тест на приложението с желаещите участници в семинара.
   Лектор: адв. Иванка Силвестрова, д. е.с., регистриран одитор
   8.30 – 8.50 h.  Регистрация
   9.00 – 17.00 h.
   Почивка: 12.30 – 13.30 h
   Продължителност: 8 часа;
   Кафе-паузи: 10.15 – 10.30 h и 15.15 – 15.30 h
   За контакти: моб.: 0887 812 118.
   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
   На участниците в семинара ще бъде издаден сертификат, който ще им послужи като доказателство за изпълнение на изискванията на чл.101, ал.11 от ЗМИП.