PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата на провеждане: 15 декември 2020 г. (вторник)

Място: гр. Добрич, Международен колеж, к-т 205

Лектор: адв. Иванка Силвестрова, д. е.с., регистриран одитор

8.30 – 8.50 h. Регистрация

9.00 – 17.00 h.

Почивка: 12.30 – 13.30 h

Продължителност: 8 часа;

Кафе-паузи: 10.15 – 10.30 h и 15.15 – 15.30 h

За контакти: моб.: 0887 812 118.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

На участниците ще бъде издаден сертификат, който ще им послужи като документ -доказателство за изпълнение на изискванията на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

Семинар на тема „Закон за мерките срещу изпирането на пари – изменения и нови изисквания през 2020 г. в нормативната уредба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”

 1. Оценка на риска. Наднационална оценка на риска. Национална оценка на риска (НОР). Секторна и индивидуална оценка на риска.

 2. Разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

 3. Вътрешната организация на задълженото лице по отношение на ЗМИП, обучение на персонала, специализирана служба. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари.

 4. Документация и регистри. Съхраняване на събраната информация.

 5. Изменения в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателна рамка (Директиви на ЕС, ЗМИП, ППЗМИП).

 6. Изпиране на пари. Промени в задължените субекти.

 7. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

 1. Комплексната проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка.

 2. Идентифициране на клиенти. Проверка на регистри.

 3. Идентифициране на действителни собственици.

 4. Произход на средствата на клиента.

 5. Разкриване на информация при съмнение за изпирането на пари.

 6. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности (PEPs). Изясняване на източника на богатство.

 7. ЗМИП и GDPR – докъде се простира ЗМИП и в кои случаи нарушаваме GDPR, позовавайки се на ЗМИП?

 8. Глоби и имуществени санкции.

 9. Съдебна практика.

 10. Обсъждане на въпроси, представени от участниците.

***

Информационни източници за подготовка на учебната програма

 • Конвенция на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране на пари, изземване и конфискация на облагите от престъпление.

 • Директиви на ЕС и други актове на Комисията:

   • Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.);

   • Директива (EС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС;

   • Наднационална оценка на риска.

   • Публикации на FATF:

   • Препоръки на FATF (Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари) от 2012 г.;

   • Методология на FATF за счетоводители относно подхода, базиран на оценка на риска, 2008;

   • Други релевантни публикации на FATF: списък с високорискови юрисдикции, доклад „Изпиране на пари в сферата на професионалните услуги“, 2018 и др.

 • Национална правна рамка:

   • Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

   • Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП);

   • Национална оценка на риска;

   • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);

   • Указания и доклади на ДАНС;

   • Указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на терроризма;

   • Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти;

   • Годишни доклади за дейността на САД – „Финансово разузнаване“ – ДАНС.Цената на семинара е 130 лв. За всеки следващ участник от една фирма цената е 120 лв.

При плащане в срок до 31 октомври 2020 г. цената на семинара е 120 лв.

Сумата се превежда по банковата сметка на „Експерти по одит и консултиране” ЕООД, „Юробанк Е Еф Джи България” АД, IBAN: BG19 BPBI 7942 1018 4688 01, BIC: BPBI BGSF.

С измененията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Националната оценка на риска (НОР) се повишават изискванията към задължените субекти и се въвежда санкционен режим, предвиждащ  изключително високи глоби и имуществени санкции, както за организацията, така и за лицата, извършили нарушенията.

Санкционният режим предвижда и отстраняване от длъжност и забрана за заемане на длъжност за членовете на ръководните органи, както и отнемане на издадени лицензи и разрешения.

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, който е в сила от 28.05.2019 г., лицата по чл. 4 са длъжни да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, както и с вътрешните правила по този член, включително провеждане на текущи програми за обучение, насочени към разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Издаваните от нас сертификати, заедно с програмата, по която се провежда обучението, ще Ви послужат като документи - доказателства за изпълнение на изискванията на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

Ще бъдат разгледани примери за разпознаване на схеми за изпиране на пари с национален и международен елемент, както и сектори, обхванати от Наднационалната оценка за риска, изготвена от Европейската комисия, както и от Националната оценка на риска, които се смятат за изложени на сериозни рискове.