ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2019 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 г. PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2019 г.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 г.

 

 

Годишно счетоводно приключване – 2019 г.

 

 1. Изисквания към годишното счетоводно приключване за 2019 г.

 2. Годишни финансови отчети съгласно изискванията на приложимата счетоводна рамка - Национални счетоводни стандарти или Международни счетоводни стандарти.

 3. Представяне на финансовите отчети. Основни изисквания на счетоводните стандарти.

 4. Годишни финансови отчети на микро- и малки предприятия.

 5. Публичност на финансовите отчети. Годишни доклади.

 6. Счетоводно отчитане на оперативния лизинг при лизингополучатели и лизингодатели, прилагащи НСС, съгласно измененията в НСС 17 „Лизинг”.

 7. Промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.).

 8. Изменения в Закона за счетоводството.

 

Годишно данъчно приключване – 2019 г.

 

 1. Изисквания към годишното данъчно приключване за 2019 г. Сравнителен анализ с данъчните режими през 2018 г.

 2. Данъчно третиране по ЗКПО на промяната в счетоводната политика за лизингополучатели и лизингодатели по оперативен лизинг, прилагащи НСС, в резултат на промените в НСС 17 „Лизинг“.

 3. Данъчно третиране по ЗКПО при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг” от 1 януари 2019 г.

 4. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.

 5. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).

 6. Промени в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.

 7. Промени и актуални въпроси по ЗКПО.

 8. Промени и актуални въпроси по ЗДДФЛ. Нови моменти във връзка с подаване на информация в НАП от платците на доходите с новата Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения и Справката за изплатени доходи на физически лица.

 9. Промени и актуални въпроси на ДОПК.

 10. Предприятия без дейност.

 11. Административна практика на НАП.

 12. Съдебна практика на ВАС и СЕС.

 

Предстоящи промени в приложимото данъчно и осигурително законодателство – 2020 г.

 

 1. Предстоящи промени в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и ЗМДТ, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

 2. Закон за държавния бюджет на Р. България за 2020 г.

 3. Предстоящи промени в осигурителното законодателство. Закон за бюджета на ДОО и Закон за НЗОК за 2020 г.

 

Участниците в семинара могат да поставят въпроси и да получат отговори по целия пакет от данъчни закони, както и да поставят въпроси в някои специфични отрасли и дейности.

Темите и въпросите може да се поставят по време на семинара, а също и предварително на на ел. адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

20.12.2019 г. (петък)

 

8.30 – 8.50 h. Регистрация

9.00 – 17.00 h.

 

Почивка: 12.30 – 13.30 h

 

Кафе-паузи: 10.30 – 11.00 h и 15.30 – 16.00 h

 

Лектор: адв. Иванка Силвестрова д.е.с., регистриран одитор, правен консултант, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти.

 

Място на провеждане: Международен колеж, гр. Добрич, ул. „България” № 3, зала 205.

 

Заявка за участие в семинара: до 30 ноември 2019 г. Записване на участниците чрез заявка на е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Цена за участие в семинара: 150 лв. с включен ДДС. За всеки следващ участник – отстъпка 10 %.

При плащане до 20 ноември 2019 г.: отстъпка 10 %.

 

Цената включва: такса за лекции, материали за семинара, персонални консултации с лектора, 2 кафе-паузи, които включват: ароматно прясно приготвено кафе, селекция от билков и плодов чай, минерална вода и дребни сладки.

 

Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF, “ФСК ОДИТ” ЕООД.

 

За контакти: моб.: 0887 812 118, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .