Покана семинар ЗМИП 27.09.2019г "Закон за мерките срещу изпирането на пари – нови изисквания срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма" PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на провеждане: 27 септември 2019 г.

Място: гр. Добрич, Международен колеж, к-т 205

Лектор: адв. Иванка Силвестрова, д. е.с., регистриран одитор

8.30 – 8.50 h. Регистрация

9.00 – 17.00 h.

Почивка: 12.30 – 13.30 h

Продължителност: 8 часа;

Кафе-паузи: 10.15 – 10.30 h и 15.15 – 15.30 h

За контакти: моб.: 0887 812 118.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

На участниците ще бъде издаден сертификат, който ще Ви послужи като документ -доказателство за изпълнение на изискванията на чл.101, ал.11 от ЗМИП.


 


Семинар на тема „Закон за мерките срещу изпирането на пари – нови изисквания

срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”1.    Нови изисквания на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателна рамка (Директиви на ЕС, ЗМИП, ППЗМИП).
2.    Общо разбиране за изпиране на пари.
3.    Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
4.    Задължени субекти.
5.    Комплексната проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка.
6.    Идентифициране на клиенти – какво трябва да знаем за клиента и как да се уверим, че информацията е вярна? Проверка на регистри.
7.    Идентифициране на действителни собственици.
8.    Произход на средства.
9.    Срок за съхраняване на събраната информация
10.    Разкриване на информация при съмнение за изпирането на пари.
11.    Мерки за комплексна проверка на видни политически личности (PEPs). Изясняване на източника на богатство.
12.    Оценка на риска.
13.    Вътрешната организация на задълженото лице по отношение на ЗМИП, обучение на персонала, специализирана служба. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари.
14.    ЗМИП и GDPR – до къде се простира ЗМИП и в кои случаи нарушаваме GDPR, позовавайки се на ЗМИП? Какво правим, когато клиент не иска да предоставя информация, позовавайки се на GDPR?
15.    Глоби и имуществени санкции.
16.    Съдебна практика.
17.    Обсъждане на въпроси, представени от участниците.

Информационни източници за подготовка на учебната програма

 • Конвенция на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране на пари, изземване и конфискация на облагите от престъпление. 
 • Директиви на ЕС:
  • Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.);
  • Директива () 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.
  • Публикации на FATF:
  • Препоръки на FATF (Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари) от 2012 г.;
  • Методология на FATF за счетоводители относно подхода, базиран на оценка на риска, 2008; 
  • Други релевантни публикации на FATF: списък с високорискови юрисдикции, доклад „Изпиране на пари в сферата на професионалните услуги“, 2018 и др.
 • Национална правна рамка:
  • Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
  • Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП);
  • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
  • Указания и доклади на ДАНС;
  • Указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на терроризма;
  • Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти;
  • Годишни доклади за дейността на САД – „Финансово разузнаване“ – ДАНС.

Цената на семинара е 120 лв. За всеки следващ участник от една фирма цената е 100 лв.

Сумата се превежда по банковата сметка на „Експерти по одит и консултиране” ЕООД, „Юробанк Е Еф Джи България” АД, IBAN: BG19 BPBI 7942 1018 4688 01, BIC: BPBI BGSF.

Ще бъдат разгледани примери за разпознаване на схеми за изпиране на пари с национален и международен елемент, както и сектори, обхванати от наднационалната оценка за риска, изготвена от Европейската комисия, които се смятат за изложени на сериозни рискове.