Покана семинар ЗМИП 27.09.2019г "Закон за мерките срещу изпирането на пари – нови изисквания срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма" PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравейте колеги,

 

На 27.09.2019 г. ще проведем обучение на тема "Закон за мерките срещу изпирането на пари – нови изисквания срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма". Семинарът ще се проведе от адв. Силвестрова, д.е.с., регистриран одитор. Ще бъде разгледана съдебна практика в тази област.

 

Семинарът ще се проведе в Международен колеж гр. Добрич с начало 9,00 часа и продължителност 7 часа. Тъй като обучението ще бъде с практическа насоченост, в срок до 20.09.2019 год. (петък)  моля да изпращате Вашите въпроси на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , като отговори на тях ще бъдат дадени по време на семинара.

 

Фокусът на темите ще бъде върху новите моменти в законодателната рамка и практическото приложение на мерките срещу изпирането на пари, в частност мерките за комплексна проверка на клиенти и оценката на риска.

Целта на семинара е да се разгледат практически въпроси и да се обсъдят неясните моменти от ЗМИП и ППЗМИП. Препоръчително е участниците да са прочели ЗМИП и ППЗМИП преди семинара.

На участниците ще бъде издаден сертификат.

Цената на семинара е 130 лв. При плащане до 31 юли 2019 г. цената е 120 лв.

Сумата се превежда по банковата сметка на „Експерти по одит и консултиране” ЕООД, „Юробанк Е Еф Джи България” АД, IBAN: BG19 BPBI 7942 1018 4688 01, BIC: BPBI BGSF.

Записвате за участие на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Продължителност: 7 часа

Дата: 27 септевмри 2019 г.

Място на провеждане: гр. Добрич, Международен колеж, к-т 205

За контакти: моб.: 0887 812 118.Закон за мерките срещу изпирането на пари – нови изисквания срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

 1. Нови изисквания на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 2. Общо разбиране за пране на пари. Законодателна рамка (Директиви на ЕС, ЗМИП, ППЗМИП).

 3.  Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
 4. Задължени субекти.

 5. Комплексната проверка и нейните елементи. Опростена и разширена комплексна проверка.

 6. Идентифициране на клиенти – какво трябва да знаем за клиента и как да се уверим, че информацията е вярна? Проверка на регистри.

 7. Идентифициране на действителни собственици.

 8. До къде може да стигнем в исканите документи?

 9. б. Как действаме, когато има разлика в това, което клиентът твърди и това, което ние сме открили?

  в. Проблемът на дружествата, чиито представляващи не са български граждани.

  г. Кой ще бъде действителният собственик на публичните дружества.

 10. Произход на средства – какво да искаме от клиента?

 11. Разкриване на информация при съмнение за изпирането на пари.

 12. Мерки за комплексна проверка на видни политически личности (PEPs). Изясняване на източника на богатство.

 13. Оценка на риска.

 14. Вътрешната организация на задълженото лице по отношение на ЗМИП, обучение на персонала, специализирана служба. Вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари.

 15. ЗМИП и GDPR – до къде се простира ЗМИП и в кои случаи нарушаваме GDPR, позовавайки се на ЗМИП? Какво правим, когато клиент не иска да предоставя информация, позовавайки се на GDPR?

 16. Глоби и имуществени санкции.

 17. Съдебна практика.

 18. Обсъждане на въпроси, представени от участниците.Информационни източници за подготовка на учебната програма

 • Директиви на ЕС:

   • Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.);

   • Директива (EС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.

   • Публикации на FATF:

   • Препоръки на FATF (Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари) от 2012 г.;

   • Методология на FATF за счетоводители относно подхода, базиран на оценка на риска, 2008;

   • Други релевантни публикации на FATF: списък с високорискови юрисдикции, доклад „Изпиране на пари в сферата на професионалните услуги“, 2018 и др.

 • Национална правна рамка:

   • Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

   • Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)

   • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ)

   • Указания и доклади на ДАНС

   • Указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

   • Критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти

   • Годишни доклади за дейността на САД – „Финансово разузнаване“ – ДАНС.