ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2016 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017 г. PDF Print E-mail
ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ
ОДИТ

Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх.  Б, ап. 4;

9300 Добрич, ПК 38 ул. “М. Кусевич”, № 4, ет. 3, ап. 14;   0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс: 058/595 000;  058/592 777;    

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;       

www.fskaudit.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Е М И Н А Р

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2016 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2017 г.

 

Годишно счетоводно приключване – 2016 г.

 

 1. Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. Изисквания на годишното счетоводно приключване за 2016 г.

 2. Годишни финансови отчети съгласно изискванията на приложимата счетоводна рамка - Национални счетоводни стандарти, приети за прилагане в България или Международни счетоводни стандарти, приети за прилагане в Европейския съюз.

 3. Категории предприятия и групи предприятия.

 4. Принципи на счетоводството и прилагането им.

 5. Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи.

 6. Съхраняване на счетоводната информация.

 7. Права и задължения на ръководителя на предприятието.

 8. Съставители на финансови отчети.

 9. Независим финансов одит.

 10. Публичност на финансовите отчети.

 11. Годишни доклади.

 12. Административнонаказателни разпоредби на Закона за счетоводството.

 

Национални счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2016 г.

 

 1. Общи разпоредби към Националните счетоводни стандарти.

 2. НСС № 1 – Представяне на финансовите отчети.

 3. Основни изисквания на счетоводните стандарти – тълкуване и разяснение по стандартите.

 4. НСС № 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти.

 

Годишно данъчно приключване – 2016 г.

 

 1. Годишно данъчно приключване за 2016 г. Сравнителен анализ с данъчните режими през 2015 г.

 2. Формиране на данъчен финансов резултат и отчитане на данъците.

 3. Безвъзмездно предоставяне на активи и услуги за нестопански цели по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ (данък „уикенд”).

 4. Промени и актуални въпроси на ДОПК. ТР на ВКС № 4 от 12.03.2016 г. Административна и съдебна практика.

 

Предстоящи промени в приложимото данъчно и осигурително законодателство – 2017 г.

 

 1. Предстоящи промени в корпоративното подоходно облагане и облагане на доходите на физическите лица.

 2. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС. Практика на НАП, ВАС и СЕС.

 3. Предстоящи промени в осигурителното законодателство.

 4. Закон за държавния бюджет, Закон за бюджета на ДОО и Закон за НЗОК за 2017 г.

 

25.11.2016 г. (петък)

 

8.30 – 8.50 h. Регистрация

9.00 – 17.00 h.

 

Почивка: 12.30 – 13.30 h

 

Кафе-паузи: 10.15 – 10.30 h и 15.15 – 15.30 h

 

Лектор: Иванка Силвестрова д.е.с., регистриран одитор, магистър по право, сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти

 

Място на провеждане: хотел „Мистрал” гр. Балчик

 

Цена за участие в семинара: 190 лв. с включен ДДС. За всеки следващ участник – 180 лв. с включен ДДС.

Цената включва: такса за лекции, материали за семинара, персонални консултации с лектора, 2 ароматни кафе-паузи.

 

Участниците по желание могат да ползват услугите на хотела на 24.11. (четвъртък), 25.11. (петък), 26.11. (събота), 27.11 (неделя).

 

Цена на човек за ден престой, по избор, на база BB или HB, прилагаме в отделна преференциална оферта, предложена от хотела.

 

Заплащането на нощувките се извършва директно в хотела по приложените банкови сметки, след извършване на предварителна резервация, в срок до 20 ноември 2016 г.

 

Заявка за участие в семинара: до 20 ноември 2016 г.

 

Плащане: чрез банков превод: “Банка ДСК” АД, гр. Добрич, IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06, BIC: STSA BGSF, “ФСК ОДИТ” ЕООД.

 

За контакти: моб.: 0887 812 118, тел.: 058 595 000; 058 592 777, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it