Програмни продукти
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

Ivanka Silvestrova, Certified Auditor,     
Sofia,
Lozenets, Vitosha,
„Slav Karaslavov” str., 20Б, 2, Б, ap. 4;

Dobrich,
„Metody Kusevich” str., 4, аp.14

Varna
Bul. „Knqz Boris I”, № 296,
office 203.

 

mobile: 0887 812 118


e-mails: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ПРОДУКТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ЗА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


1. Финансов отчет по НСС

ПП има възможност за елиминиране на празните редове. Извършва 52 проверки на финансовия отчет.

Съдържа: Заглавна страница, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Приложение № 5, ОПР в лв. (работен), 13 таблици за анализ на показатели с текст, цифри и проценти, включително показателите на Altman.

 


2. Финансов отчет по МСС

ПП има възможност за елиминиране на празните редове. Извършва 52 проверки на финансовия отчет.

Съдържа: Заглавна страница, Отчет за финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Пояснителни приложения към Отчета за финансовото състояние, 13 таблици за анализ на показатели с текст, цифри и проценти, включително показателите на Altman.

Предвидена е връзка с ГФО по НСС с оглед изготвяне на статистическите формуляри.


3. Консолидиран финансов отчет

ПП съдържа пълен комплект финансови отчети и 8 бр. консолидационни таблици – за разходи, приходи, активи, пасиви, постъпления, плащания.

ПП има възможност за елиминиране на празните редове. Извършва 52 проверки на финансовия отчет. Съдържа и 13 таблици за анализ на показатели с текст, цифри и проценти, включително показателите на Altman.

Консолидираният финансов отчет е в два варианта: по НСС и по МСС.


4. Финансов отчет на ЮЛНЦ

ПП има възможност за елиминиране на празните редове. Извършва 52 проверки на финансовия отчет.

Съдържа: Баланс, ОПР (стопанска дейност), ОПР (нестопанска дейност), Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Приложение № 5, 13 таблици за анализ на показатели с текст, цифри и проценти, включително показателите на Altman.


5. Финансов отчет на предприятия в ликвидация и несъстоятелност

ПП има възможност за елиминиране на празните редове.

Съдържа: Баланс – начален, Баланс – годишен, Баланс – краен, ОПР – ликвидация, ОПП – ликвидация.


6. Счетоводен амортизационен план и Данъчен амортизационен план

ПП има възможност за изтриване на редове и за отваряне на нови редове; ДАП е в съответствие с изискванията за реквизити на ЗКПО.


7. ПП за транспорт 

ПП съдържа автоматично изготвяне на:

1. Национални документи: Пътни листи; Опис на пътните листи; Товарителница; Пътническа ведомост за случаен превоз; Маршрутно разписание за специализиран превоз – по доставчици, клиенти, автомобили - водачи, артикули;

2. Международни документи: Опаковъчен лист; Преглед опаковъчни листи; Удостоверение Р561.

 

8. ПП за формуляри по ЗДДС

ПП съдържа: Отчет за извършените продажби по чл. 119 ЗДДС; Протокол по чл. 116, ал. 4 ЗДДС; Протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС; Протокол по чл. 90, ал. 2 ППЗДДС.

 

9. ПП за отчитане на продажбите 

ПП съдържа: Отчет за дневните продажби; Стоково-паричен отчет; Разходен касов ордер; Приходен касов ордер.


10. ПП за инвентаризация

ПП съдържа: Сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията на ДМА, материали, продукция, стоки, незавършено производство, други активи; Протокол за бракуване на ДМА; Протокол за бракуване на МЗ.

Има възможност за изтриване на позициониран ред и за отваряне на нови редове.


11. ПП Сметка за изплатени суми

ПП съдържа: Сметка за изплатени суми; Констативен протокол; Служебни бележки; Списък на издадените Сметки за изплатени суми; Справка по изпълнители; Изпълнители; Граждански договор; Сключени договори.


12. Фактури

ПП съдържа фактури за регистрирани по ЗДДС и за нерегистирани лица.


13. Ведомост за изчисляване на работните заплати


13. ПП за разпределение на разходите в земеделието

ПП съдържа: 5 броя автоматични формуляра за разпределение на разходите: по сметка 611 Разходи за основна дейност – Преки разходи; Непреки разходи; по сметка 612 Разходи за спомагателна дейност – Преки разходи – по ССМ и видове разходи, Непреки разходи – по автомобили и видове разходи; по сметки 614 Административни разходи и 615 Разходи за продажби.

 

14. ПП Рента


Цените са посочени по договаряне.

При закупуване на два продукта, посочени от т. 1 до т. 13, третият се получава по избор безплатно.

Изработват се продукти и по заявки на клиента.


Заявки на тел.: 0887 812 118

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Плащанията се извършват по банкова сметка:

Банка ДСК АД

IBAN: BG48 STSA 9300 0007 3751 06

BIC: STSA BGSF

ФСК ОДИТ ЕООД