Независим финансов одит
bg_flag    fin_sch_komp_odit_prozrachen
   evroprogrami

 

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ:

 

  • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети по Международни стандарти за финансово отчитане (IFRS) и Национални счетоводни стандарти;
  • Независим финансов одит на проекти по програми, финансирани от държавата и/или от Европейския съюз и други донорски програми;
  • Ангажименти за преглед на финансови отчети;
  • Изпълнение на договорени процедури относно финансова информация;
  • Компилиране на финансова информация;
  • Проверка на договори и/или планове за преобразуване на дружества;
  • Проверка на прогнозна финансова информация при представяне на прогнозни данни пред потенциални потребители.

 

Ние уважаваме своите клиенти и делови партньори и сме загрижени за техните интереси. Предоставяме професионални одиторски услуги в съответствие с Международните одиторски стандарти (ISA). Нашата одиторска практика е съобразена с принципите на Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) и с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)..